Algemeen

Verantwoordelijke

Wanneer u een overeenkomst sluit met HAVI, bijvoorbeeld omdat u een abonnement aanschaft, is HAVI de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Welke gegevens verwerkt HAVI?

HAVI heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Contactgegevens werkgever (indien u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Abonnement- en productgegevens en in geval van OV-chipkaart chipnummer
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Klachtgegevens en gegevens met betrekking tot gevonden of verloren voorwerpen
 • Restitutiegegevens

Verwerking medische gegevens

Bij sommige diensten (bijvoorbeeld het vervoer van personen per ambulance), waarvoor HAVI als dienstverlener optreedt, is het nodig om medische gegevens te verwerken. HAVI verwerkt deze gegevens binnen de kaders van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wbp en draagt deze, voor zover nodig, tevens over aan desbetreffende zorginstelling.

Waarvoor heeft Havi uw persoonsgegevens nodig?

Voor het uitvoeren van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het jaarabonnement. Overeenkomsten kunnen gesloten zijn met individuele reizigers of met bedrijven

Voor de financiële administratie (zoals het berekenen, innen of crediteren van facturen en financiële transacties van abonnementen of andere reisproducten) met betrekking tot verkoop van producten en diensten en voor de debiteurenadministratie (zoals het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van de opdrachtverwerking en verkoopondersteuning of het onderhouden van contacten met debiteuren)

Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen

Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot HAVI en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en HAVI. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden.

Voor marktonderzoek (historisch, statistisch) en managementinformatie of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om het openbaar vervoer beter af te stemmen op het gebruik door reizigers. In dit geval gaat het om niet identificeerbare gegevens.

Voor het doen van passende aanbiedingen aan klanten of om klanten te informeren over de dienstverlening van HAVI.

Voor activiteiten die zijn gericht op het tot stand brengen, in stand houden en uitbreiden van een directe relatie tussen HAVI en haar reizigers.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Als u een abonnement aangeschaft heeft, zodat wij uw abonnement kunnen toesturen en we de gesloten overeenkomst kunnen uitvoeren (zoals bijvoorbeeld het maandelijkse factureren van het jaarabonnement)

Als u contact opneemt met onze klantenservice (via een webformulier, e-mail, schriftelijk of telefonisch) zodat wij u kunnen beantwoorden

Als u ons feedback geeft over onze website via de e-mail van de webmaster, zodat wij u eventueel het resultaat van uw feedback kunnen laten weten

Als u ons toestemming heeft gegeven om u per e-mail te informeren over wijzigingen in de dienstregeling, of als u via onze e-mailservice informatie wilt ontvangen over lijnen

Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, zodat wij de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar bekend kunnen maken

Als u gevonden of verloren voorwerpen meldt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het verloren voorwerp weer terugkomt bij de rechtmatige eigenaar

Als u informatie opvraagt (telefonisch, via de website of schriftelijk) zodat wij u de gevraagde informatie kunnen toesturen.

Het bewaren van uw gegevens

U kunt ervan verzekerd zijn dat HAVI geen persoonsgegevens bewaart -in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren- langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden. Ook in de meldingen die HAVI bij het Cbp (College bescherming persoonsgegevens) heeft gedaan voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd nog nakijken welke doeleinden dit zijn.

Uw gegevens zijn beveiligd

De persoonsgegevens die HAVI van u heeft zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

HAVI stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van eigen, door deze derden te bepalen, (commerciële) doeleinden. Ook worden uw gegevens nooit aan derden verkocht. Evenzo is er geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Wij zijn soms verplicht om persoonsgegevens te verstrekken op grond van wet- of regelgeving. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vastgesteld.

Cameratoezicht in voertuigen

In diverse voertuigen van HAVI zijn camera’s geïnstalleerd. Het cameratoezicht in deze voertuigen is bedoeld voor de verhoging van de (sociale) veiligheid van medewerkers en reizigers en bescherming van eigendommen. De camerabeelden kunnen binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie.

Wat zijn uw rechten?

De reiziger heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die HAVI  van u verwerkt. U kunt HAVI verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die HAVI verwerkt. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u HAVI,  verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en u heeft het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact opnemen met HAVI (0548-512300).

Privacy website

HAVI vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de HAVI website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

HAVI gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u klantenservice benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.

Geen commercieel gebruik van gegevens door derden

HAVI stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. HAVI is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat HAVI haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Gebruik van Cookies

Op deze website worden door HAVI bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan HAVI de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. HAVI maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’.

Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden

Op de website van HAVI treft u een aantal links aan naar andere, niet bij HAVI behorende, websites. HAVI kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Camerabeelden

HAVI heeft, voor zover door haar nodig geacht, haar voertuigen uitgerust met camerabewaking. De opgenomen beelden worden slechts een korte termijn bewaard.

De -preventieve- inzet van camerabewakingssystemen heeft ten doel het vergroten van de veiligheid van ons personeel, onze reizigers en alle overige mensen en middelen die aan de zorg van HAVI zijn toevertrouwd. De beelden worden niet gebruikt en/of uitgelezen als daar geen aanleiding toe is.

De opgenomen camerabeelden worden nimmer gepubliceerd. Bij een eventueel incident kan de cameraregistratie door HAVI gebruikt worden ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

 • Hartelijk dank voor het regelen van de fantastische busreis, alles is goed verlopen!

  Ria - Ter Steege Bouw

  Alt
 • Het toernooi zit er op en de ploegen zeer weer veilig afgeleverd op Schiphol. Het transport tijdens het toernooi is uitstekend verlopen, dankzij de professionele aanpak en ook het juiste gevoel van jullie en jullie collega’s.  Vanuit UEFA ook grote complimenten voor het transport. De clubs waren bovendien zeer tevreden. Wij willen jullie en jullie collega’s dan ook hartelijk danken voor het verzorgen van het transport. 

  Hans Siers , voorzitter vrouwenvoetbal FC Twente

  Alt
 • Wat was het vervoer geweldig geregeld vandaag!
  Iedereen was blij verrast om de spelersbus te zien, hij is door iedereen op de foto gezet!
  Heel erg bedankt, ook nogmaals aan de chauffeur (ik kreeg al de vraag zijn alle chauffeurs hier zo aardig! Een mooier compliment is er denk ik niet).

  Kirsten den Hertog - Zakelijk toerisme regio Twente

  Alt